Prüfungen

3 - Dressur-WB Knyphausen

DSC_1306.jpg
DSC_1302.jpg
DSC_1309.jpg
DSC_1315.jpg
DSC_1319.jpg
DSC_1323.jpg
DSC_1327.jpg
DSC_1330.jpg
DSC_1337.jpg
DSC_1339.jpg
DSC_1343.jpg
DSC_1346.jpg
DSC_1350.jpg
DSC_1353.jpg
DSC_1359.jpg
DSC_1364.jpg
DSC_1367.jpg
DSC_1370.jpg
DSC_1373.jpg
DSC_1380.jpg
DSC_1386.jpg
DSC_1389.jpg
DSC_1393.jpg
DSC_1401.jpg
DSC_1405.jpg
DSC_1410.jpg
DSC_1414.jpg
DSC_1418.jpg
DSC_1422.jpg
DSC_1431.jpg
DSC_1433.jpg
DSC_1439.jpg
DSC_1442.jpg
DSC_1450.jpg
DSC_1455.jpg
DSC_1461.jpg
DSC_1469.jpg
DSC_1470.jpg
DSC_1474.jpg
DSC_1479.jpg
DSC_1482.jpg
DSC_1489.jpg
DSC_1491.jpg
DSC_1496.jpg
DSC_1498.jpg
DSC_1517.jpg
DSC_1520.jpg
DSC_1526.jpg
DSC_1529.jpg
DSC_1534.jpg
DSC_1538.jpg
DSC_1539.jpg
DSC_1542.jpg
DSC_1547.jpg
DSC_1546.jpg
DSC_1550.jpg
DSC_1566.jpg
DSC_1559.jpg
DSC_1570.jpg
DSC_1575.jpg
DSC_1577.jpg
DSC_1581.jpg
DSC_1584.jpg
DSC_1587.jpg
DSC_1592.jpg
DSC_1596.jpg
DSC_1601.jpg
DSC_1605.jpg
DSC_1606.jpg
DSC_1608.jpg
DSC_1612.jpg
DSC_1614.jpg
DSC_1618.jpg
DSC_1625.jpg
DSC_1632.jpg
DSC_1634.jpg
DSC_1635.jpg
DSC_1642.jpg
DSC_1644.jpg
DSC_1649.jpg
DSC_1652.jpg
DSC_1656.jpg
DSC_1660.jpg
DSC_1661.jpg
DSC_1664.jpg
DSC_1669.jpg
DSC_1672.jpg
DSC_1679.jpg
DSC_1684.jpg
DSC_1686.jpg
DSC_1689.jpg
DSC_1692.jpg
DSC_1695.jpg
DSC_1698.jpg
DSC_1709.jpg
DSC_1705.jpg
DSC_1713.jpg
DSC_1714.jpg
DSC_1717.jpg
DSC_1723.jpg
DSC_1725.jpg
DSC_1729.jpg
DSC_1731.jpg
DSC_1733.jpg
DSC_1734.jpg
DSC_1741.jpg
DSC_1746.jpg
DSC_1747.jpg
DSC_1751.jpg
DSC_1752.jpg
DSC_1756.jpg
DSC_1757.jpg
DSC_1759.jpg
DSC_1765.jpg
DSC_1770.jpg
DSC_1774.jpg
DSC_1776.jpg
DSC_1779.jpg
DSC_1780.jpg
DSC_1782.jpg
DSC_1784.jpg
DSC_1786.jpg
DSC_1790.jpg
DSC_1793.jpg
DSC_1794.jpg
DSC_1795.jpg
DSC_1798.jpg
DSC_1801.jpg
DSC_1803.jpg
DSC_1805.jpg
DSC_1811.jpg
DSC_1818.jpg
DSC_1820.jpg
DSC_1826.jpg
DSC_1829.jpg
DSC_1832.jpg
DSC_1836.jpg
DSC_1840.jpg
DSC_1845.jpg
DSC_1850.jpg
DSC_1856.jpg
DSC_1861.jpg
DSC_1864.jpg
DSC_1866.jpg
DSC_1867.jpg
DSC_1873.jpg
DSC_1879.jpg
DSC_1885.jpg
DSC_1890.jpg
DSC_1893.jpg
DSC_1897.jpg
DSC_1899.jpg
DSC_1902.jpg
DSC_1905.jpg
DSC_1909.jpg
DSC_1913.jpg
DSC_1916.jpg
DSC_1920.jpg
DSC_1923.jpg
DSC_1926.jpg
DSC_1929.jpg
DSC_1932.jpg
DSC_1933.jpg
DSC_1935.jpg
DSC_1939.jpg
DSC_1943.jpg
DSC_1947.jpg
DSC_1949.jpg
DSC_1955.jpg
DSC_1958.jpg
DSC_1963.jpg
DSC_1965.jpg
DSC_1973.jpg
DSC_1981.jpg
DSC_1982.jpg
DSC_1984.jpg
DSC_1985.jpg
DSC_1987.jpg
DSC_1995.jpg
DSC_1998.jpg
DSC_2005.jpg
DSC_2006.jpg
DSC_2010.jpg
DSC_2017.jpg
DSC_2021.jpg
DSC_2025.jpg
DSC_2033.jpg
DSC_2036.jpg
DSC_2040.jpg
DSC_2044.jpg
DSC_2047.jpg
DSC_2051.jpg
DSC_2052.jpg
DSC_2055.jpg
DSC_2060.jpg
DSC_2068.jpg
DSC_2072.jpg
DSC_2082.jpg
DSC_2085.jpg
DSC_2089.jpg
DSC_2092.jpg
DSC_2095.jpg
DSC_2099.jpg
DSC_2103.jpg
DSC_2105.jpg
DSC_2117.jpg
DSC_2118.jpg
DSC_2121.jpg
DSC_2125.jpg
DSC_2127.jpg
DSC_2132.jpg
DSC_2137.jpg
DSC_2138.jpg
DSC_2143.jpg
DSC_2146.jpg
DSC_2148.jpg
DSC_2161.jpg
DSC_2166.jpg
DSC_2169.jpg
DSC_2174.jpg
DSC_2178.jpg
DSC_2182.jpg
DSC_2184.jpg
DSC_2187.jpg
DSC_2190.jpg
DSC_2194.jpg
DSC_2200.jpg
DSC_2206.jpg
DSC_2207.jpg
DSC_2211.jpg
DSC_2212.jpg
DSC_2219.jpg
DSC_2223.jpg
DSC_2227.jpg
DSC_2234.jpg
DSC_2237.jpg
DSC_2240.jpg
DSC_2245.jpg
DSC_2248.jpg
DSC_2254.jpg
DSC_2257.jpg
DSC_2264.jpg
DSC_2266.jpg
DSC_2267.jpg
DSC_2272.jpg
DSC_2274.jpg
DSC_2280.jpg
DSC_2281.jpg
DSC_2285.jpg
DSC_2287.jpg
DSC_2291.jpg
DSC_2294.jpg
DSC_2302.jpg
DSC_2308.jpg
DSC_2311.jpg
DSC_2317.jpg
DSC_2318.jpg
DSC_2323.jpg
DSC_2324.jpg
DSC_2327.jpg
DSC_2330.jpg
DSC_2336.jpg
DSC_2338.jpg
DSC_2342.jpg
DSC_2346.jpg
DSC_2350.jpg
DSC_2351.jpg
DSC_2353.jpg
DSC_2357.jpg
DSC_2360.jpg
DSC_2364.jpg
DSC_2368.jpg
DSC_2377.jpg
DSC_2378.jpg
DSC_2379.jpg
DSC_2382.jpg
DSC_2385.jpg
DSC_2388.jpg
DSC_2389.jpg
DSC_2392.jpg
DSC_2395.jpg
DSC_2399.jpg
DSC_2403.jpg
DSC_2407.jpg
DSC_2409.jpg
DSC_2413.jpg
DSC_2415.jpg
DSC_2418.jpg
DSC_2421.jpg
DSC_2426.jpg
DSC_2429.jpg
DSC_2431.jpg
DSC_2437.jpg
DSC_2439.jpg
DSC_2443.jpg
DSC_2444.jpg
DSC_2446.jpg
DSC_2451.jpg
DSC_2454.jpg
DSC_2458.jpg
DSC_2464.jpg
DSC_2467.jpg
DSC_2471.jpg
DSC_2474.jpg
DSC_2476.jpg
DSC_2480.jpg
DSC_2481.jpg
DSC_2485.jpg
DSC_2488.jpg
DSC_2492.jpg
DSC_2493.jpg
DSC_2497.jpg
DSC_2498.jpg
DSC_2502.jpg
DSC_2505.jpg
DSC_2506.jpg
DSC_2508.jpg
DSC_2519.jpg
DSC_2523.jpg
DSC_2531.jpg
DSC_2535.jpg

10 - Platzierung A*-Dressur Knyphausen

DSC_3428.jpg
DSC_3438.jpg
DSC_3443.jpg
DSC_3446.jpg
DSC_3451.jpg
DSC_3452.jpg
DSC_3460.jpg

1 - Führzügelwettbewerb Knyphausen

DSC_3463.jpg
DSC_3471.jpg
DSC_3465.jpg
DSC_3475.jpg
DSC_3479.jpg
DSC_3480.jpg
DSC_3485.jpg
DSC_3486.jpg
DSC_3491.jpg
DSC_3495.jpg
DSC_3498.jpg
DSC_3504.jpg
DSC_3514.jpg
DSC_3518.jpg
DSC_3522.jpg
DSC_3524.jpg
DSC_3529.jpg
DSC_3530.jpg
DSC_3532.jpg
DSC_3534.jpg
DSC_3538.jpg
DSC_3543.jpg
DSC_3548.jpg
DSC_3555.jpg
DSC_3557.jpg
DSC_3561.jpg
DSC_3563.jpg
DSC_3568.jpg
DSC_3571.jpg
DSC_3574.jpg
DSC_3580.jpg
DSC_3586.jpg
DSC_3588.jpg
DSC_3595.jpg
DSC_3600.jpg
DSC_3603.jpg
DSC_3608.jpg
DSC_3611.jpg
DSC_3614.jpg
DSC_3617.jpg
DSC_3621.jpg
DSC_3623.jpg
DSC_3626.jpg
DSC_3636.jpg

5/6 - Platzierung Kreismeisterschaft Kombi-E

DSC_3311.jpg
DSC_3313.jpg
DSC_3315.jpg
DSC_3317.jpg
DSC_3321.jpg
DSC_3324.jpg
DSC_3327.jpg
DSC_3328.jpg
DSC_3332.jpg
DSC_3335.jpg
DSC_3348.jpg
DSC_3352.jpg
DSC_3356.jpg
DSC_3357.jpg
DSC_3371.jpg
DSC_3377.jpg
DSC_3381.jpg
DSC_3389.jpg
DSC_3391.jpg
DSC_3397.jpg
DSC_3402.jpg
DSC_3409.jpg
DSC_3414.jpg
DSC_3421.jpg

16 - Platzierung Dressurpferde A Knyphausen

DSC_2539.jpg
DSC_2541.jpg
DSC_2549.jpg
DSC_2555.jpg
DSC_2559.jpg
DSC_2569.jpg
DSC_2571.jpg
DSC_2572.jpg
DSC_2577.jpg
DSC_2590.jpg
DSC_2593.jpg
DSC_2597.jpg
DSC_2605.jpg
DSC_2607.jpg
DSC_2623.jpg
DSC_2637.jpg
DSC_2642.jpg
DSC_2657.jpg

13 - L*-Dressur Kandare Knyphausen

DSC_2684.jpg
DSC_2677.jpg
DSC_2673.jpg
DSC_2689.jpg
DSC_2690.jpg
DSC_2695.jpg
DSC_2700.jpg
DSC_2704.jpg
DSC_2706.jpg
DSC_2708.jpg
DSC_2709.jpg
DSC_2712.jpg
DSC_2716.jpg
DSC_2720.jpg
DSC_2722.jpg
DSC_2727.jpg
DSC_2733.jpg
DSC_2734.jpg
DSC_2739.jpg
DSC_2744.jpg
DSC_2748.jpg
DSC_2753.jpg
DSC_2757.jpg
DSC_2762.jpg
DSC_2763.jpg
DSC_2768.jpg
DSC_2772.jpg
DSC_2773.jpg
DSC_2776.jpg
DSC_2781.jpg
DSC_2782.jpg
DSC_2785.jpg
DSC_2788.jpg
DSC_2791.jpg
DSC_2805.jpg
DSC_2811.jpg
DSC_2819.jpg
DSC_2827.jpg
DSC_2829.jpg
DSC_2833.jpg
DSC_2835.jpg
DSC_2836.jpg
DSC_2840.jpg
DSC_2846.jpg
DSC_2854.jpg
DSC_2861.jpg
DSC_2864.jpg
DSC_2865.jpg
DSC_2870.jpg
DSC_2875.jpg
DSC_2876.jpg
DSC_2881.jpg
DSC_2894.jpg
DSC_2896.jpg
DSC_2897.jpg
DSC_2907.jpg
DSC_2908.jpg
DSC_2911.jpg
DSC_2912.jpg
DSC_2915.jpg
DSC_2918.jpg
DSC_2922.jpg
DSC_2925.jpg
DSC_2932.jpg
DSC_2946.jpg
DSC_2962.jpg
DSC_2965.jpg
DSC_2969.jpg
DSC_2971.jpg
DSC_2976.jpg
DSC_2981.jpg
DSC_2985.jpg
DSC_2995.jpg
DSC_2999.jpg
DSC_3003.jpg
DSC_3006.jpg
DSC_3010.jpg
DSC_3013.jpg
DSC_3018.jpg
DSC_3020.jpg
DSC_3027.jpg
DSC_3029.jpg
DSC_3035.jpg
DSC_3040.jpg
DSC_3042.jpg
DSC_3057.jpg
DSC_3058.jpg
DSC_3060.jpg
DSC_3063.jpg
DSC_3064.jpg
DSC_3069.jpg
DSC_3073.jpg
DSC_3078.jpg
DSC_3082.jpg
DSC_3086.jpg
DSC_3090.jpg
DSC_3091.jpg
DSC_3095.jpg
DSC_3096.jpg
DSC_3101.jpg
DSC_3104.jpg
DSC_3106.jpg
DSC_3110.jpg
DSC_3114.jpg
DSC_3119.jpg
DSC_3126.jpg
DSC_3134.jpg
DSC_3138.jpg
DSC_3143.jpg
DSC_3146.jpg
DSC_3150.jpg
DSC_3162.jpg
DSC_3164.jpg
DSC_3166.jpg
DSC_3172.jpg
DSC_3176.jpg
DSC_3179.jpg
DSC_3190.jpg
DSC_3192.jpg
DSC_3200.jpg
DSC_3208.jpg
DSC_3222.jpg
DSC_3228.jpg
DSC_3237.jpg
DSC_3243.jpg
DSC_3248.jpg
DSC_3262.jpg
DSC_3268.jpg
DSC_3275.jpg
DSC_3278.jpg
DSC_3281.jpg
DSC_3293.jpg
DSC_3298.jpg

15 - Reitpferdeprüfung Knyphausen

DSC_3645.jpg
DSC_3647.jpg
DSC_3653.jpg
DSC_3667.jpg
DSC_3672.jpg
DSC_3675.jpg
DSC_3682.jpg
DSC_3686.jpg
DSC_3689.jpg
DSC_3695.jpg
DSC_3699.jpg
DSC_3707.jpg
DSC_3719.jpg
DSC_3725.jpg
DSC_3726.jpg
DSC_3728.jpg
DSC_3739.jpg
DSC_3742.jpg
DSC_3746.jpg
DSC_3749.jpg
DSC_3750.jpg
DSC_3752.jpg
DSC_3755.jpg
DSC_3765.jpg
DSC_3769.jpg
DSC_3770.jpg
DSC_3773.jpg
DSC_3776.jpg
DSC_3783.jpg
DSC_3786.jpg
DSC_3799.jpg
DSC_3802.jpg
DSC_3804.jpg
DSC_3808.jpg
DSC_3812.jpg
DSC_3816.jpg
DSC_3825.jpg
DSC_3832.jpg
DSC_3839.jpg
DSC_3845.jpg
DSC_3849.jpg
DSC_3855.jpg
DSC_3857.jpg
DSC_3862.jpg
DSC_3865.jpg
DSC_3870.jpg
DSC_3876.jpg
DSC_3881.jpg
DSC_3883.jpg
DSC_3893.jpg
DSC_3901.jpg
DSC_3906.jpg
DSC_3915.jpg
DSC_3917.jpg
DSC_3922.jpg
DSC_3924.jpg
DSC_3930.jpg
DSC_3937.jpg
DSC_3942.jpg
DSC_3951.jpg
DSC_3959.jpg
DSC_3964.jpg
DSC_3978.jpg
DSC_3985.jpg
DSC_3991.jpg
DSC_3993.jpg
DSC_3996.jpg
DSC_4002.jpg
DSC_4009.jpg
DSC_4012.jpg
DSC_4013.jpg
DSC_4020.jpg
DSC_4024.jpg
DSC_4030.jpg
DSC_4034.jpg
DSC_4038.jpg
DSC_4042.jpg
DSC_4054.jpg
DSC_4056.jpg
DSC_4065.jpg
DSC_4071.jpg
DSC_4089.jpg
DSC_4090.jpg
DSC_4096.jpg
DSC_4101.jpg
DSC_4102.jpg
DSC_4107.jpg
DSC_4111.jpg
DSC_4114.jpg
DSC_4121.jpg
DSC_4122.jpg
DSC_4129.jpg
DSC_4130.jpg
DSC_4137.jpg
DSC_4144.jpg
DSC_4152.jpg
DSC_4155.jpg
DSC_4156.jpg
DSC_4160.jpg
DSC_4176.jpg
DSC_4180.jpg
DSC_4190.jpg
DSC_4195.jpg
DSC_4200.jpg
DSC_4207.jpg
DSC_4209.jpg
DSC_4211.jpg
DSC_4214.jpg
DSC_4226.jpg
DSC_4236.jpg
DSC_4237.jpg
DSC_4243.jpg
DSC_4246.jpg
DSC_4250.jpg
DSC_4255.jpg
DSC_4259.jpg
DSC_4260.jpg
DSC_4262.jpg
DSC_4266.jpg
DSC_4270.jpg
DSC_4274.jpg
DSC_4278.jpg
DSC_4281.jpg
DSC_4282.jpg
DSC_4283.jpg
DSC_4305.jpg
DSC_4310.jpg
DSC_4312.jpg
DSC_4313.jpg
DSC_4316.jpg
DSC_4319.jpg
DSC_4323.jpg
DSC_4325.jpg
DSC_4331.jpg
DSC_4336.jpg
DSC_4338.jpg
DSC_4341.jpg
DSC_4342.jpg
DSC_4344.jpg
DSC_4347.jpg
DSC_4348.jpg
DSC_4350.jpg
DSC_4353.jpg
DSC_4362.jpg
DSC_4371.jpg
DSC_4372.jpg
DSC_4375.jpg
DSC_4379.jpg
DSC_4391.jpg
DSC_4397.jpg
DSC_4403.jpg
DSC_4407.jpg
DSC_4412.jpg
DSC_4419.jpg
DSC_4424.jpg
DSC_4427.jpg
DSC_4432.jpg